Wat betekent erfenis?

Erven

De erfenis van een overledene wordt een erfenis of nalatenschap genoemd. De overledene die zijn erfenis aan anderen nalaat, wordt de erflater genoemd en de ontvangers worden erfgenamen genoemd. De erfopvolging regelt wie erfgenaam is van een nalatenschap en op welke delen aanspraak kan worden gemaakt op de nalatenschap. De erfgenamen zijn in de regel de nabestaanden van de overledene. Als u tijdens uw leven als erflater invloed wilt uitoefenen op de erfopvolging, heeft u de mogelijkheid om een ​​testament op te maken. Via het officiële document kan de nalatenschap worden geregeld en verdeeld onder de gewenste erfgenamen. De in het testament genoemde erfgenamen hoeven geen nabestaanden te zijn. Zij hebben echter altijd aanspraak op het wettelijk omschreven verplichte deel van de erfenis.

De erfenis: wettelijke voorschriften

De wettelijke regels over erfrecht zijn verankerd in het Burgerlijk Wetboek, het Burgerlijk Wetboek regelt wie als begunstigde wordt beschouwd. Volgens de wet kunnen individuen, maar ook meerdere personen, als erfgenaam optreden, dit wordt een gemeenschap van erfgenamen genoemd. Ook vennootschappen of stichtingen kunnen als zogenaamde rechtspersonen erfgenaam zijn van legaten als deze als zodanig door de erflater in het testament worden gebruikt.

Wie is de begunstigde?

In ieder geval worden de naaste verwanten van de overledene geacht de erfgenamen te zijn in termen van juridische erfopvolging. Deze mogen niet worden uitgesloten van de erfenis, zij hebben recht op het zogenaamde verplichte deel van de erfenis. Naast de naaste verwanten kunnen ook andere personen recht hebben op erfgenamen als zij tijdens zijn leven door de overledene in zijn testament als erfgenaam zijn aangewezen.

In principe kan de erfenis worden verworpen, maar alleen binnen de eerste zes weken nadat u er kennis van heeft genomen. Indien de disclaimer niet binnen de termijn plaatsvindt, wordt de erfenis geacht te zijn aanvaard. Alleen een notariskantoor of een erfrechtbank kan afstand doen van de erfenis.

De rechtsopvolging

Als de overledene tijdens zijn leven geen testament heeft opgemaakt waarin de verdeling van de nalatenschap over bepaalde erfgenamen schriftelijk is vastgelegd, treedt de wettelijke erfopvolging in werking. De erfopvolging is hiërarchisch gestructureerd in erfgenamen van de eerste, tweede en derde orde.

Erfgenamen van de eerste orde zijn onder meer:

  • Echtgenoot of huisgenoot van de overledene
  • Kinderen van de overledene
  • Kleinkinderen van de overledene

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met een goede erfrecht advocaat.

Wat betekent erfenis?
Schuiven naar boven